Szukaj
  • Paweł

Praca licencjacka i magisterska - podstawowa struktura

Pisanie pracy licencjackiej oraz magisterskiej powinno zacząć się od określenia poszczególnych jej elementów. Natomiast wśród najbardziej ogólnych elementów tego typu prac wyróżnia się:

· stronę tytułową;

· spis treści;

· wstęp;

· rozdziały główne i podrozdziały;

· zakończenie;

· bibliografię;

· spis tabel, wykresów, rysunków itp.;

· załączniki (np. kwestionariusz ankiety).Strona tytułowa

pisana jest według ściśle określonego wzoru i zawiera podstawowe informacje związane z uczelnią, na której się studiuje, jak również imię, nazwisko i numer albumu autora pracy. Niezbędne jest również zawarcie tytułu pracy, znajdującego się zwykle w centralnej części strony tytułowej, kierunku, jaki się studiuje jak również informacji dotyczącej tego czy jest to praca licencjacka czy magisterska. Trzeba również zawrzeć imię i nazwisko promotora wraz z jego tytułami naukowymi, a także miejscowość oraz datę. Na stronie tytułowej powinien być również niewidoczny numer strony, a więc jest ona numerowana, jednak tego numeru nie widać.


Spis treści

jest tak naprawdę planem pracy i powinien zawierać wszystkie wymienione wyżej elementy wraz z odniesieniami do konkretnych stron. Przy tworzeniu spisu treści należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, między innymi o tym, że tytułu rozdziałów oraz podrozdziałów powinny być spójne z tytułem pracy. Zwykle praca składa się z trzech lub czterech rozdziałów, natomiast liczba podrozdziałów w każdym rozdziale powinna być w miarę możliwości równomiernie rozłożona. Wymogiem jest również stosowanie spisu automatycznego, co umożliwiają takie edytory jak Microsoft Office lub LibreOffice.


Wstęp

jest kolejnym elementem, który powinien posiadać ściśle określoną strukturę. Charakterystyczne dla wstępu jest to, że powinien on zostać napisany na samym końcu. A jeśli już promotor wymaga, żeby napisać go na początku, to na końcu również powinien on zostać przeredagowany. Wstęp powinien składać się z wprowadzenia do tematu pracy, opisu dotychczasowych wyników badań, prezentacji podejmowanego zagadnienia badawczego, opisu struktury pracy. Należy pamiętać o tym, że wstęp powinien zostać napisany w taki sposób, żeby zaciekawić naszego potencjalnego czytelnika. W przeciwnym wypadku może on go wręcz zniechęcić do dalszego czytania. Przy pisaniu wstępu powinniśmy używać czasu przyszłego, a więc takich wyrażeń jak: opiszę, scharakteryzuję, wyjaśnię itp.


Praca główna

to poszczególne rozdziały oraz podrozdziały, które umieściliśmy między wstępem a zakończeniem. Praca licencjacka albo magisterska powinna składać się przynajmniej z trzech rozdziałów, jednakże nie powinno ich być więcej niż pięć. Zakładając, że praca będzie składała się z trzech rozdziałów, dwa pierwsze muszą być związane z rozważaniami teoretycznymi, z kolei trzeci rozdział powinien uwzględniać podstawy metodologiczne związane z prowadzonymi przez nas badaniami wraz z analizą tych badań, wnioskami oraz konkluzjami, a także podsumowaniem.

Wszystkie rozdziały powinny zostać w sposób logiczny powiązane z kolejnym. Tak samo każdy podrozdział także musi być spójny z rozdziałem głównym. Jeśli chodzi o objętość każdego rozdziału (a jednocześnie podrozdziałów) to warto dodać, że powinna ona być zbliżona do siebie, a więc jeżeli pierwszy rozdział liczy około 20 stron, wtedy drugi oraz trzeci także powinny zajmować podobną liczbę stron. Za niedopuszczalną należy uznać więc sytuację, w której jeden z rozdziałów liczy 20 stron, natomiast kolejny tylko połowę tego, czyli 10 stron.

Na początku każdego rozdziału powinno znajdować się logiczne wyjaśnienie dotyczące tego, co zawierać będzie się w całym rozdziale oraz poszczególnych podrozdziałach. Koniec rozdziału powinien uwzględniać podsumowanie rozważań, jakie podjęte zostały w danej części pracy. Może również stanowić pewnego rodzaju zwiastun tego, co będzie znajdować się w następnym rozdziale.


Zakończenie

jest częścią pracy, która powinna przede wszystkim wynikać ze wstępu. W pierwszym akapicie należy odnieść się do przedmiotu badań, a w dalszej kolejności odpowiedzieć na następujące pytania:

1) Czy udało się zrealizować założony cel badań?

2) Czy odpowiedzieliśmy w pracy na wszystkie pytania badawcze?

3) Czy potwierdziliśmy w pracy wszystkie przyjęte hipotezy? Jeśli nie, to czemu nie udało się tego dokonać??

4) Które z hipotez udało się nam potwierdzić?

5) Jakie były trudności w trakcie pisania pracy?

6) Jakie pojawiły się trudności w trakcie prowadzenia badań?

7) W jaki sposób wspomniane trudności wpłynęły na całokształt naszej pracy i wyniki badań?

8) Który wątek byłoby warty rozwinięcia w przyszłości, żeby uzyskać szerszą wiedzę na analizowany przez nas temat? Czego nie byliśmy w stanie osiągnąć w trakcie prowadzonych przez nas badań?

W trakcie pisania zakończenia używa się czasu przeszłego, np. wyrażeń typu: opisałem, scharakteryzowałem, itd.

9 wyświetlenia0 komentarz

Serwis Skribado.pl gwarantuje każdemu Klientowi pełną oraz całkowitą anonimowość i dyskrecję, jednak materiały edukacyjne mojego autorstwa mogą być wykorzystane wyłącznie w sposób nie naruszający przepisów Prawa Autorskiego oraz Art.272 KK. Moja praca ma na celu przyspieszenie procesu nauki i jest całkowicie zgodna z polskim prawem. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie i sposób ich wykorzystania.

 Copyright © 2020 Skribado.pl - pisanie wzorów prac zaliczeniowych, licencjackich i magisterskich, copywriting

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now