Szukaj
  • Paweł

Prowadzenie badań w pracy dyplomowej

Jednym z najważniejszych elementów każdej pracy empirycznej jest prowadzenie badań naukowych. Nie wystarczy jedynie ograniczyć się do rozważań teoretycznych, ponieważ te trzeba później zweryfikować właśnie za pomocą przeprowadzonych badań. Żeby tego dokonać trzeba znać zarys ich prowadzenia oraz znać pewne podstawowe pojęcia, które przedstawię poniżej.Teoria i praktyka


Każda praca naukowa składa się z dwóch podstawowych części – teoretycznej oraz badawczej, które są od siebie nawzajem zależne. Teoria jest zbiorem pojęć, które są stosowane do definiowania oraz wyjaśniania pewnych zjawisk. Dzięki niej jesteśmy w stanie sformułować pytania badawcze oraz hipotezy, z kolei bez teorii nie mielibyśmy żadnego punktu wyjścia, ponieważ nie wiedzielibyśmy nad czym w ogóle mamy się zastanawiać. Teoria daje nam wiele możliwości, ponieważ dzięki niej możemy dostrzegać pewne procesy zmian i analizować je z różnych perspektyw, porównywać ze sobą różne aspekty zjawisk, dostrzegać relacje przyczynowo – skutkowe pomiędzy zjawiskami jak również dokonać wyboru interesujących nas założeń, na których skupilibyśmy się w trakcie pisania pracy.


Przedmiot i cel badań


Ważnym krokiem jest określenie przedmiotu oraz celu badań. Pojęcia te są często mylone lub błędnie interpretowane przez studentów, dlatego należy je w sposób jasny rozróżnić:

  • Przedmiot badań to różnego rodzaju zjawiska, na temat których chcielibyśmy się czegoś dowiedzieć.

  • Cel badań to lepsze poznanie zjawiska, które nas interesuje.


Faza koncepcyjna i badawcza


Tak jak bardzo ważnym krokiem w pisaniu pracy dyplomowej jest stworzenie planu pracy, tak równie istotny jest plan badań, który składa się z dwóch faz:

  • koncepcyjnej;

  • badawczej.


Na fazę koncepcyjną składają się następujące kroki:

1. określenie tematu, przedmiotu oraz celu badań;

2. sformułowanie problemów badawczych;

3. sformułowanie hipotez badawczych;

4. wybranie terenu badań oraz określenie doboru do próby;

5. określenie zmiennych i dobranie do nich odpowiednich wskaźników;

6. określenie metody, technik oraz narzędzi badawczych

7. przygotowanie narzędzi badawczych;

8. przeprowadzenie badań pilotażowych.


Z kolei faza badawcza uwzględnia następujące kroki:

1. przeprowadzenie badań właściwych;

2. uporządkowanie materiałów;

3. dokonanie kodyfikacji danych;

4. zweryfikowanie hipotez;

5. dokonanie interpretacji wyników badań;

6. sporządzenie wniosków.


Problemy i pytania badawcze


W tym miejscu należałoby wyjaśnić czym jest problem badawczy. W literaturze naukowej można spotkać się ze stwierdzeniem, że jest to pewien bodziec intelektualny, który wywołuje reakcję w formie badań naukowych. Istotne jest to, że problemy badawcze zawsze posiadają formę pytań, które określamy jako pytania badawcze.

Jeśli posiadamy już sformułowane pytania badawcze, kolejnym istotnym krokiem jest określenie hipotez badawczych. Hipotezy posiadają formę zdań twierdzących i są jedynie propozycją odpowiedzi na pytania badawcze. Zadaniem dalszej części pracy jest zweryfikowanie, czy postawiona hipoteza była prawdziwa, czy może w toku badań doszło się do jakichś innych wniosków.


Dobór próby badawczej


Kolejnym etapem jest wybranie terenu badań oraz dokonanie doboru próby, co ostatecznie pozwoli nam na ustalenie zmiennych. W przypadku badań empirycznych potrzebni będą respondenci, a tych zdobyć można na kilka sposobów. Jednym z nich jest wydrukowanie kwestionariuszy i przekazywanie ich grupie badawczej, która najbardziej nas interesuje, np. jeśli prowadzimy badania na temat tendencji żywieniowych studentów, to kwestionariusze można rozdawać na uczelniach lub akademikach. Jest to dosyć żmudne zajęcie, które wymaga od nas dotarcia osobiście do każdego z respondentów. Jeśli natomiast chcemy oszczędzić czas i jednocześnie dotrzeć do większej grupy, to z pomocą przychodzi Internet oraz serwisy, które umożliwiają tworzenie oraz wypełnianie ankiet online. Wśród korzyści takiego rozwiązania wymienić należy to, że wyniki ankiet będą już częściowo opracowane i jednocześnie oszczędzimy życie kilku drzew.


Tworzenie kwestionariusza


Formułowanie pytań do kwestionariusza nie jest zadaniem łatwym, jednak ta kwestia będzie już tematem innego artykułu. Ważne jest przede wszystkim to, aby wiedzieć czego chcemy się dowiedzieć dzięki ankiecie oraz od kogo chcemy się tego dowiedzieć. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że sporządzenie kwestionariusza ankiety to bułka z masłem, w końcu trzeba jedynie ułożyć kilka pytań wraz z odpowiedziami do nich. W rzeczywistości okazuje się jednak, że łatwo popełnić rażące błędy. Jednym z nich jest niezachowanie odpowiedniej kolejności pytań, które powinny być ułożone zgodnie z zasadą „od ogółu do szczegółu”. Pierwsze pytania powinny być łatwe dla respondenta, żeby następnie móc przechodzić do trudniejszych. Początkowe pytania powinny również wzmagać zainteresowanie respondenta ankietą. Konieczne jest również zadbanie o to, aby sformułowane pytania wnosiły coś do badań (warunek niezbędności) oraz umieszczenie tzw. Pytań filtrujących, czyli takich które umożliwiłyby oddzielenie respondentów posiadających jakąś interesującą nas cechę od tych, którzy tej cechy nie posiadają.

Przeprowadzenie ankiety jest o tyle przydatne, że pozwala na zdobycie wielu cennych informacji, do których można odnieść się w rozdziale badawczym pracy dyplomowej.

2 wyświetlenia

Serwis Skribado.pl gwarantuje każdemu Klientowi pełną oraz całkowitą anonimowość i dyskrecję, jednak materiały edukacyjne mojego autorstwa mogą być wykorzystane wyłącznie w sposób nie naruszający przepisów Prawa Autorskiego oraz Art.272 KK. Moja praca ma na celu przyspieszenie procesu nauki i jest całkowicie zgodna z polskim prawem. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie i sposób ich wykorzystania.

 Copyright © 2020 Skribado.pl - pisanie wzorów prac zaliczeniowych, licencjackich i magisterskich, copywriting

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now