Szukaj
  • Paweł

Tworzenie przypisów w pracy naukowej

Czym są przypisy?

Niezbędnym elementem każdej pracy naukowej, bez względu na to, czy chodzi o zwykłą pracę zaliczeniową na studiach, licencjacką lub magisterską lub poważniejszą publikację naukową, są przypisy. Tego typu prace po części składają się z własnych wniosków i analiz, jednakże jeśli odwołujemy się do literatury naukowej (a robimy to często), powinien pojawić się przypis kierujący czytelnika do źródła, z którego pochodzi dana myśl. W przeciwnym przypadku możemy zostać posądzeni o plagiat. Dzięki przypisom każda osoba czytająca tekst ma możliwość zweryfikowania konkretnych stwierdzeń lub teorii, jak również rozszerzyć pozyskane informacje o dodatkową wiedzę.Kiedy stosować przypisy, aby nie zostać posądzonym o plagiat?

Przypis powinien pojawić się po każdej myśli, która pochodzi od innego autora, przy czym należy pamiętać, że fragment tekstu przepisany ze źródła w sposób dosłowny powinien być dodatkowo wyeksponowany (np. w oddzielnym akapicie, opatrzony cudzysłowem lub z inną czcionką). W tym miejscu warto krótko wyjaśnić czym jest plagiat. Niektóre osoby tworząc pracę posługują się techniką tzw. kompilacji, która polega na stosowaniu synonimów oraz zmianie formy co któregoś słowa. Tak napisana praca prawdopodobnie przejdzie pozytywnie test antyplagiatowy, jednak w dalszym ciągu będzie to plagiat. W związku z tym wszystko to, co zapożyczyliśmy od innego autora, nawet opisując to własnymi słowami, powinniśmy opatrzyć stosownym przypisem.


Elementy przypisu

Każdy przypis powinien zawierać w sobie następujące elementy:

Ø Pierwsza litera imienia (lub imion) autora oraz jego nazwisko;

Ø Tytuł publikacji (pisany kursywą);

Ø Imię i nazwisko tłumacza, jeśli jest to publikacja obcojęzyczna;

Ø Nazwa wydawnictwa;

Ø Miejsce oraz data wydania publikacji;

Ø Numer strony.

W związku z powyższym, prawidłowy przypis powinien wyglądać następująco:


C. Stadler, Psychodrama w teorii i w praktyce, tłum. Iwona Kowal, Wydawnictwo Eneteia, Warszawa 2018, s. 44.


Warto zauważyć, że wszystkie elementy przypisu są od siebie oddzielone przecinkami, natomiast kropka znajduje się po skrótach (w przypadku tłumaczenia oraz numeru strony), a także na końcu przypisu.


Kolejne przypisy

Często zdarza się, że z jednej publikacji korzystamy wielokrotnie. W takim przypadku tylko pierwszy przypis posiada pełną formę, tak jak w przykładzie powyżej, natomiast w przypadku kolejnych stosuje się skróty. Istnieją dwa rodzaje skrótów w przypisach – wywodzące się z języka polskiego oraz z łaciny. Nie ma większego znaczenia, na który z tych sposobów się zdecydujemy, ale ważne jest to, żeby być konsekwentnym i wybraną formę stosować w danej pracy przez cały czas. To samo dotyczy budowy przypisów, ponieważ mogą istnieć pewne różnice, np. czasem nie podaje się wydawnictwa. Jakikolwiek sposób wybierzemy, przypisy w całej pracy muszą być JEDNOLITE.

Wracając do tematu, gdy przypis odnosi nas do tego samego źródła, co przypis znajdujący się BEZPOŚRDNIO nad nim, to stosujemy jeden z wybranych skrótów:


Ibidem.

lub:

Tamże.


Pierwszy z nich pochodzi z łaciny, drugi z języka polskiego i są stosowane w momencie, gdy odnosimy się do tej samej strony co poprzednio. Natomiast gdy odnosimy się do tego samego źródła, ale innej strony, dodatkowo dodajemy do skrótu numer strony, np.:


Ibidem, s. 60.

lub:

Tamże, s. 60.


Może również zdarzyć się sytuacja, że powracamy do cytowanego już wcześniej źródła, jednak w międzyczasie pojawiły się inne przypisy. W takiej sytuacji stosujemy następujący skrót:


C. Stadler, op. cit., s. 44.

lub:

C. Stadler, dz. cyt., s. 44.


Pierwszy z nich, pochodzący z łaciny oznacza opus citatum, a więc „dzieło cytowane”, lub opere citato, czyli „z cytowanego dzieła”. W obydwu przypadkach wszystkie elementy znajdujące się pomiędzy nazwiskiem a numerem strony zostały zastąpione przez skrót. Tego typu zapis nie sprawdzi się jednak w sytuacji, gdy w naszej bibliografii jest więcej niż jedno dzieło tego samego autora. W takiej sytuacji po nazwisku trzeba jeszcze dodać pierwsze słowo tytułu książki zakończone wielokropkiem, tak jak na przykładach poniżej:


Z. Bauman, Kultura…, op. cit, s. 47.

Z. Bauman, Płynna…, op. cit., s. 82.

lub:

Z. Bauman, Kultura…, dz. cyt., s. 47.

Z. Bauman, Płynna…, dz. cyt., s. 82.


Przypisy z prasy i czasopism

W przypadku prasy i czasopism w pierwszej kolejności podajemy inicjał imienia oraz nazwisko, następnie tytuł artykułu, nazwę czasopisma, numer czasopisma, rok wydania oraz numer strony, tak jak na przykładzie poniżej:


I. Pufal-Struzik, Aktywność zawodowa współczesnych kobiet – trudności w realizacji nowych ról i tradycyjnych obowiązków [w:] Polskie Forum Psychologiczne, nr 2/2017, s. 250.


Prace zbiorowe

W pracach zbiorowych trzeba wskazać zarówno na tytuł i redaktora pracy zbiorowej, jak również autora i tytuł rozdziału lub artykułu, do którego się odwołujemy, tak jak na poniższym przykładzie:


Z. Wiśniewski, Analiza aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu [w:] Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, pod red. Zenona Wiśniewskiego i Kamila Zawadzkiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, s. 15.


Cytowanie artykułu z Internetu:

Przypisy do artykułów znalezionych w Internecie tworzymy według następującego schematu:


Inicjał imienia autora, nazwisko autora, tytuł publikacji, bezpośredni link do artykułu, dostęp: bieżąca data.


Pamiętać trzeba o tym, że chociaż w Internecie można znaleźć wiele artykułów na interesujący nas temat, to jednak nie na wszystkie powinniśmy się powoływać. Należy zwrócić uwagę na to, aby artykuł był typowo naukowy, a nie pochodzący np. z jakiegoś bloga.

9 wyświetlenia

Serwis Skribado.pl gwarantuje każdemu Klientowi pełną oraz całkowitą anonimowość i dyskrecję, jednak materiały edukacyjne mojego autorstwa mogą być wykorzystane wyłącznie w sposób nie naruszający przepisów Prawa Autorskiego oraz Art.272 KK. Moja praca ma na celu przyspieszenie procesu nauki i jest całkowicie zgodna z polskim prawem. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie i sposób ich wykorzystania.

 Copyright © 2020 Skribado.pl - pisanie wzorów prac zaliczeniowych, licencjackich i magisterskich, copywriting

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now