Szukaj
  • Paweł

Zakładanie firmy

Aktualizacja: 16 lis 2019

W Polsce z roku na rok coraz więcej osób podejmuje się otwarcia własnej działalności gospodarczej. Prawdopodobnie jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest niestabilny rynek pracy w dobie kryzysu oraz trudności w znalezieniu zatrudnienia, w porównaniu do lat ubiegłych. Jednakże zakładanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne nie jest zadaniem łatwym i aby temu sprostać potrzebna jest przynajmniej podstawowa wiedza na ten temat. W pracy tej przedstawię zagadnienie zakładania własnej firmy przez osoby fizyczne. Zacznę od definicji osoby fizycznej, by następnie omówić kwestie związane typowo z działalnością gospodarczą.Pojęcie osoby fizycznej


Pojęcie osoby fizycznej jest terminem dosyć szczegółowo zdefiniowanym przez kodeks cywilny. W pracy tej postaram się scharakteryzować na podstawie prawa cywilnego kim jest osoba fizyczna i jakie są dodatkowe aspekty tego pojęcia.


Według kodeksu cywilnego osobą fizyczną jest każda istota ludzka, bez względu na to w jaki sposób została urodzona. Status prawny otrzymuje ona w chwili urodzenia, jednak nie jest wymagane aby posiadała zdolność do życia – istotniejsze jest, aby urodziła się żywa. To z kolei, że dziecko przyszło na świat żywe jest z góry domniemywane, a twierdzenie innego stanu rzeczy wymaga już dowodu (z czego dopuszczony jest każdy środek dowodowy)[1].


Zgodnie z powyższym zakłada się, że życie każdej istoty ludzkiej chronione jest przez prawo, z pominięciem pewnych przypadków, kiedy osoba za popełnione przestępstwo skazana jest na karę pozbawienia życia (przy czym w Polsce nie funkcjonuje kara śmierci). Dodatkowo, pozbawienie życia drugiej osoby nie jest traktowane jako złamanie prawa w przypadku obrony siebie lub jakiejkolwiek innej osoby przed bezprawną przemocą, w wyniku zatrzymania lub uniemożliwienia takiej osobie ucieczki w przypadku, kiedy jest ona pozbawiona wolności zgodnie z prawem oraz w sytuacji, kiedy dana osoba straci życie w wyniku próby powstrzymania zamieszek lub powstania[2].


Chociaż pojęcie „osoby” nie jest konkretnie zdefiniowane w kodeksie cywilnym, podobnie jak pojęcie „życia”, to jednak wskazany jest pewien obszar ich obowiązywania. Jak już wspomnieliśmy, status prawny dostaje osoba w chwili narodzenia, jednakże nie znaczy to, że przed narodzeniem nie jest wcale chronione przez prawo. Tak jak w przypadku osób Europejska Konwencja Praw Człowieka narzuca państwom członkowskim pewne normy, to jednak w przypadku płodów państwa mają swobodę co do tworzenia regulacji prawnych. Wynika to z faktu istnienia wielu podzielnych opinii wśród państw członkowskich co do ochrony życia nienarodzonych[3].


Również problematyka samego urodzenia jest uregulowana przez kodeks cywilny. Wynika z niego, że narodziny dziecka powinny być zgłoszone w przeciągu 14 dni od jego narodzin (w przypadku, kiedy następuje to w szpitalu lub innym zakładzie zobowiązana jest do tego właśnie ta placówka). W przypadku kiedy dziecko urodzi się martwe, taki fakt trzeba zgłosić w ciągu trzech dni, ale nie sporządza się aktu zgonu a jedynie zaznacza to w odpowiedniej rubryce aktu urodzenia. Samo pojęcie „dziecka” odnosi się do osoby poniżej 18 roku życia[4].

Status prawny człowieka ustaje w chwili jego śmierci, przy czym śmierć definiuje się jako ustanie funkcji pnia mózgu (czyli śmierć mózgowa). Za zmarłych mogą zostać uznane również osoby zaginione, o ile upłynęło 10 lat od ich zniknięcia. Z kwestią tą związane jest jeszcze wiele przepisów, które w tej pracy jednak pominę, ale istotne jest również to, że w przypadku uznania danej osoby za zmarłą konieczne jest sporządzenie jej aktu zgonu zawierającego datę i godzinę śmierci[5].


Ważnym składnikiem pojęcia osoby fizycznej jest jej miejsce zamieszkania, które wiąże się również z prawem materialnym i określeniem właściwości miejscowej sądu. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest więc miejscowość, w jakiej przebywa ona z zamiarem stałego pobytu. Nie jest to jednak utożsamiane z zameldowaniem, które zawiera bardziej szczegółowe dane, takie jak ulica, numer domu czy numer mieszkania. Z tego powodu można określić również miejsce zamieszkania osób bezdomnych, którym jest właśnie miejscowość. Jednakże muszę być tutaj spełnione dwa warunki: po pierwszej osoba ta musi rzeczywiście przebywać w danej miejscowości, a po drugie posiadać zamiar stałego pobytu, przy czym obiektywne określenie tego drugiego często może być kłopotliwe[6].


Pojęcie działalności gospodarczej


Definicji działalności gospodarczej jest wiele, jednakże spośród ich wszystkich możliwe jest wyróżnienie kilku wspólnych cech, które dają nam obraz tego, czym ona jest. W pierwszej kolejności należy odnieść się do znaczenia dwóch słów[7]:


· działalność – jako aktywność, oznacza działanie konkretnego podmiotu;

· gospodarczy – wskazuje na pewną dziedzinę działalności i cel, który chcemy osiągnąć.


Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z pewnym zyskiem, finansowym lub w postaci innych korzyści materialnych.


Marek szydło proponuje następującą definicję działalności gospodarczej:


„Działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób ciągły”[8].


Przedstawiona definicja ma charakter generalny, to znaczy jej obowiązywanie rozciąga się na cały system prawa krajowego, chyba, że poszczególne przepisy mówią inaczej. Cechą działalności gospodarczej jest jej zarobkowość, chociaż wcale nie oznacza to, że osiąganie zysków w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jest obowiązkiem. Musi natomiast istnieć zamiar osiągnięcia tego zysku. Pojawia się w tym przypadku wątpliwość co do charakteru instytucji non profit oraz fundacji, które same w sobie nie są nastawione na zysk. Podmioty takie mogą prowadzić działalność gospodarczą, co więcej, może ona być głównym elementem ich działalności, jednakże zyski muszą być przeznaczone na cele zawarte w statusie takiej organizacji[9].


Rejestracja działalności gospodarczej


Pierwszym krokiem do założenia działalności gospodarczej gdy już mamy gotowy pomysł i biznesplan jest jej rejestracja. Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności konieczne jest jej zgłoszenie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). System, o którym tutaj mowa prowadzony jest przez Ministra Gospodarki i umożliwia założenie firmy przez Internet. Wnioskodawca musi wypełnić i złożyć zintegrowany formularz CEDG-1, w którego skład wchodzą dodatkowe wnioski: CEIDG-MW, CEIDG-RB, CEIDG-RD, CEIDG-SC, CEIDG-PN, CEIDG-POPR[10]. We wniosku tym podaje się m.in. takie informacje jak: adres działalności gospodarczej, dane osobowe, datę rozpoczęcia działalności, formę, w jakiej będziesz opłacał podatek dochodowy, informacje o rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej oraz miejscu jej przechowywania, nazwę firmy, przewidywaną liczbę osób zatrudnionych, rodzaje działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)[11].


We wniosku CEIDG-1 zawiera się również[12]:

· wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

· wnioskiem o aktualizację lub identyfikację NIP;

· oświadczenie dotyczące formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

· zgłoszenie płatnika składek lub jego zmiany dla potrzeb ubezpieczeń społecznych.


Formularz CEIDG-1 można złożyć na dwa sposoby:

· poprzez stronę internetową www.ceidg.gov.pl, gdzie po pierwsze trzeba zarejestrować się w systemie, następnie zalogować do CEIDG i wreszcie wypełnić wniosek on-line;

· w dowolnym urzędzie gminy, miasta lub dzielnicy w Polsce – osobiście lub listem poleconym.


Poza złożeniem wspomnianego wniosku istnieją też inne formalności, które należy spełnić rejestrując swoją działalność gospodarczą. Jednym z nich jest zgłoszenie w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności siebie do ZUS`u jako płatnika składek. Konieczne jest złożenie dwóch formularzy: ZUS ZUA oraz ZUS ZZA. Kolejną formalnością jest zgłoszenie rejestracyjne w Urzędzie Skarbowym na potrzeby podatku VAT. Osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą przysługuje prawo do zwolnienia z podatku VAT, jeśli wartość sprzedaży w ciągu roku nie przekroczy 150 tys. zł. Bardzo przydatne (chociaż nie jest to żaden wymóg) jest posiadanie pieczątki firmy. W bardzo dużym stopniu ułatwia to kontakty z urzędami i innymi przedsiębiorcami. Przy przeprowadzaniu pewnych typów transakcji i płatności konieczne jest posiadanie rachunku bankowego, chociaż też nie jest to wymóg konieczny dla rejestracji firmy. W przypadku, kiedy będziemy zatrudniali pracowników konieczne jest również zgłoszenie pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej[13].


Rodzaje działalności gospodarczej i zasady jej prowadzenia


Osoby fizyczne, które decydują się na założenie działalności gospodarczej mają do wyboru dwie opcje[14]:

· prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej (samodzielni przedsiębiorcy);

· prowadzenie działalności wraz z innymi osobami przy zachowaniu obowiązujących prawnie przepisów.


Drugi podpunkt dotyczy zakładania spółek, wśród których wyróżnia się:

· spółkę cywilną;

· spółkę prawa handlowego;

· spółkę dzielni.


Każdy przedsiębiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa, które wymagają od niego zachowania zasad uczciwej konkurencji oraz poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów. Prowadzenie działalności niemal przez cały czas polega na zawieraniu umów z klientami lub innymi przedsiębiorcami. W art. 353.1 kodeksu cywilnego znajdziemy następujący zapis:


„Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”.

Podsumowując, zakładanie własnej działalności gospodarczej jest procesem nieco łatwiejszym, niż było to jeszcze kilka lat temu. Jednakże w dalszym ciągu wymagana jest pewna wiedza z tego zakresu.

[1] Piasecki Kazimierz, Wstęp do nauki prawa cywilnego, Difin, Warszawa 2009, s. 129-130.


[2] Ibidem, s. 130.


[3] Ibidem, s. 130-131.


[4] Ibidem, s. 131.


[5] Ibidem, s. 151-154.


[6] Ziemianin Bronisław, Kuniewicz Zbigniew, Prawo cywilne. Część ogólna, Wydawnictwo Ars boni et aequi, Poznań 2007, s. 87-88.


[7] Domagała Michał, Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej [w:] Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2010, s. 9.


[8] Szydło Marek, Swoboda działalności gospodarczej, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 37.


[9] Ibidem, s. 9-10.


[10] Kujszczyk Beata, Zakładam firmę. Poradnik dla osób rejestrujących działalność gospodarczą, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa 2011, s. 13.


[11] Ibidem.


[12] Ibidem, s. 14-15.


[13] Ibidem, s. 20-23.


[14] Jaszczuk Jolanta, Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.lbs.pl/projekt/dobrepraktyki/files/artykuly/JJaszczuk.pdf, dostęp: 10.05.2019.

11 wyświetlenia

Serwis Skribado.pl gwarantuje każdemu Klientowi pełną oraz całkowitą anonimowość i dyskrecję, jednak materiały edukacyjne mojego autorstwa mogą być wykorzystane wyłącznie w sposób nie naruszający przepisów Prawa Autorskiego oraz Art.272 KK. Moja praca ma na celu przyspieszenie procesu nauki i jest całkowicie zgodna z polskim prawem. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie i sposób ich wykorzystania.

 Copyright © 2020 Skribado.pl - pisanie wzorów prac zaliczeniowych, licencjackich i magisterskich, copywriting

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now